Error

Buscar

Què és el Síndic del Ciutadà?

El Síndic del Ciutadà és una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics o contractistes.
Per tal que això sigui possible, pot supervisar l'activitat que duen a terme l'Administració municipal, les persones que en depenen o bé que estan adscrites a un servei públic.
El Síndic no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.

Com actua el Síndic del Ciutadà?

El Síndic del Ciutadà du a terme les funcions amb total independència i objectivitat. Les actuacions del síndic són gratuïtes per a tothom.
El síndic ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats i presentats.
Per desenvolupar les seves funcions, el Síndic gaudeix de la col·laboració de tots els òrgans municipals, inclosos organismes autònoms, societats, empreses, en què l'Ajuntament tingui participació.
L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, al defensor del ciutadà en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació que se'n derivi.
El Síndic actua per sol·licitud de qualsevol persona física, jurídica o entitat que presenti una queixa. També pot fer-ho d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.
Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l'assistència d'advocat ni procurador.
El Síndic ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma adient les peticions i els recursos que li han estat formulats.
El Síndic del Ciutadà pot supervisar l'activitat de l'Administració municipal, formular advertències, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució de les queixes.
Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.
El Síndic del Ciutadà no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.
El Síndic té la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot prendre decisions i adoptar fórmules d'acord o conciliació.
Les decisions i advertències del Síndic del Ciutadà no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat la seva intervenció.
La Síndicatura té el deure de guardar reserva en relació a les informacions que se li puguin facilitar per fer possible el desenvolupament de la seva funció, així com d'evitar la reproducció de la documentación que se li pugui facilitar, en original o còpia, per el seu estudi.
Igualment la Sindicatura haurà de guardar confidencialitat de la informació que tingui accés per raó del càrrec. Protegirà el dret a l'honor i a la intimitat de terceres persones evitant la difusió de dades personals en les resolucions, informes i, en general en tota la documentación que emeti.

Síndic del Ciutadà

Atenció al públic:
Dilluns 10 a 13 h
Dijous 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h
Divendres 10 a 13 h
Telèfon: 972 361836
Adreça electrònica: sindic@lloret.cat
Adreça:
Edifici Antic Sindicat
Carrer Sant Pere, 36, 1r planta

| © 2014 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas