Error

Buscar

Inici

>>

Ajuntament

>>

Serveis Econòmics

>>

Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals 2016

Aquí pots consultar les Ordenances Fiscals. Pots veure l'ordenança fent un click a sobre l'enllaç.
Per visualitzar els documents és necessari tenir instal·lat el programa Adobe Reader.
Et facilitem la descàrrega de l'executable.

Índex

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació. Annex carrers

Impost sobre béns immobles

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre vehícles de tracció mecànica

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança general de contribucions especials

Taxa per realització de serveis administratius de competència local

Taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries

Taxa per prestació de serveis al cementiri municipal

Taxa per prestació del servei de clavegueram

Taxa per retirada de vehícles de la via pública

Taxa pel subministrament d'aigua potable

Taxa per serveis relatius a la tinença d'animals domèstics

Taxa per l'assistència i estada a la llar d'infants municipal

Taxa per ensenyaments especials

Taxa pels serveis del mercat municipal

Taxa per visites a museus, exposicions, parcs i jardins, monuments històrics o artístics o altres centres anàlegs

Taxa per a la realització d'activitats singulars de la policia local

Taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals

Taxa per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per l'exhibició d'anuncis

Taxa per a la utilització privativa ol'aprofitament especial del domini públic local

Taxa per l'estacionament de vehicles

Regulació general de preus públics

Històric
Ordenances Fiscals 2015 Click per desplegar
Ordenances Fiscals 2014 Click per desplegar
Ordenances Fiscals 2013 Click per desplegar
Ordenances Fiscals 2012 Click per desplegar
Ordenances Fiscals 2011 Click per desplegar

| © 2016 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas