Error

Buscar

Inici

>>

Ajuntament

>>

Serveis Econòmics

>>

Pressupostos

Pressupost municipal 2015

Ingressos

 

Impostos directes

19.892.375

Impostos indirectes

470.200

Taxes i altres ingressos

22.450.000

Transferències corrents

10.880.815

Ingressos patrimonials

1.673.990

Alienació d'inversions

0

Transferències de capital

3.245.766

Actius financers

70

Passius financers

3.515.000

Total pressupost d'ingressos

62.128.215,65


Despeses


Denominació

Any 2015

Despeses de personal

15.480.541

Despeses de béns corrents i serveis

30.314.897

Despeses financeres

1.063.250

Transferències corrents

2.720.550

Fons de contingència

218.321,00

Inversions reals

7.104.587

Transferències de capital

70.000,00

Actius financers

70

Passius financers

5.156.000

Total pressupost de despesses

62.128.215,65


Despeses per programes 2015


Àrees de despesa

Any 2015

Deute públic

6.097.370,0

Serveis públics bàsics

37.166.350,6

Protecció i promoció social

2.296.618,0

Béns públics preferents

7.742.654,2

Sectors econòmics

2.894.109,9

Serveis centrals

5.931.113,0

Total

62.128.215,7


Programes de despesa 2015


Programes de despesa

Any 2015

DEUTE PUBLIC

6.097.370,00

SEGURETAT I MOBILITAT

9.622.275,76

URBANISME I VIES PÚBLIQUES

1.698.898,79

SERVEI D'AIGUES

4.553.500,00

CLAVAGUERAM

869.400,00

GESTIÓ RESIDUS

6.201.061,00

NETEJA VIARIA

2.593.000,00

CEMENTIRI

229.752,00

ENLLUMENAT

1.048.500,00

SERVEIS PÚBLICS

1.402.783,00

PARCS, MEDI AMBIENT I PLATGES

6.124.501,00

PROTECCIÓ SOCIAL I SANITAT

2.322.618,00

EDUCACIÓ

3.108.750,00

CULTURA

2.316.208,22

JUVENTUT, ESPORTS, JUBILATS

2.317.696,00

COMERÇ, TURISME, PROMOCIÓ

2.894.109,88

SERVEIS CENTRALS

5.905.113,00

TOTALS

59.305.536,65

PLANTA TRIATGE

2.822.679,00

TOTAL PRESSUPOST

62.128.215,65

Programes d'inversions 2015


Programes d'inversions

Any 2015

SEGURETAT I MOBILITAT

2.025.696,76

URBANISME I VIES PÚBLIQUES

756.780,79

CEMENTIRI

135.000,00

ENLLUMENAT

92.000,00

SERVEIS MANTENIMENT

80.437,00

PARCS I JARDINS, MEDI AMBIENT I PLATGES

362.600,00

EDUCACIÓ

81.000,00

CULTURA

109.879,22

JUVENTUT, ESPORTS, JUBILATS

157.884,00

COMERÇ, TURISME, TRANSPORT, PROMOCIÓ

173.129,88

SERVEIS CENTRALS

377.500,00

TOTALS

4.351.907,65

PLANTA TRIATGE

2.822.679,00

TOTAL PRESSUPOST

7.174.586,65

Comparativa Ingressos (2015/2014)


Ingressos

2015

2014

Impostos directes

19.892.375

19.857.400

Impostos indirectes

470.200

535.700

Taxes i altres ingressos

22.450.000

22.225.800

Transferències corrents

10.880.815

10.728.225

Ingressos patrimonials

1.673.990

1.843.480

Alienació d'inversions

0

0

Transferències de capital

3.245.766

4.109.158

Actius financers

70

70

Passius financers

3.515.0003.074.971

3.074.971

Total Pressupost d'ingressos

62.128.216

62.374.804

Comparativa Despeses (2015/2014)


Despeses

2014

2015

Despeses de personal

15.480.541

15.261.594

Despeses de béns corrents i serveis

30.314.897

30.629.670

Despeses financeres

1.063.250

1.168.000

Transferències corrents

2.720.550

2.646.800

Fons de contingència

218.321

0

Inversions reals

7.104.587

7.533.670

Transferències de capital

70.000

0

Actius financers

70

70

Passius financers

5.156.000

5.135.000

Total Pressupost de despeses

62.128.216

62.374.803,72

Inversions 2015


Denominació

Any 2015

Caserna Policia Local i protecció civil

1.729.696,76

Millores aparcaments municipals

296.000,00

Vies públiques, camins i rieres

928.808,67

Reformes cementiri

135.000,00

Reformes enllumenat públic

92.000,00

Parcs i jardins

194.750,00

Medi ambient, platges

167.850,00

Benestar Social (reformes habitatges)

26.000,00

Reformes Col.legis i Llars d'infants

81.000,00

Cultura, teatre i arxiu

109.879,22

Casal joventut

14.884,00

Instalacions esportives

143.000,00

Promocio turistica (Pla operatiu)

50.000,00

Serveis Generals, informatica

383.039,00

4.351.907,65

Medi Ambient - Construcció Planta de Triatge

2.822.679,00

Total inversions

7.174.586,65

| © 2016 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas