Error

Buscar

Les Comissions informatives

Definició, objecte i competència

Les Comissions Informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris als òrgans de govern de l'Ajuntament, creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant i sense atribucions resolutòries.

Les seves funcions són d'estudi, d'informe o de consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern quan actuï per delegació o desconcentració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

 Les Comissions Informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seu membres.

On i quan se celebren?

Les Comissions Informatives es fan a l'Ajuntament, el dia i hora que es determini de la setmana anterior a la celebració del Ple Municipal. Les sessions no seran públiques, encara que hi podran assistir, amb veu però sense vot, els regidors i regidores que no en formin part, prèvia sol·licitud al president/a.

Així mateix, podran assistir-hi el personal tècnic, representants d'entitats o persones especialment qualificades que la Presidència estimi convenient o quan ho demani un membre de la Comissió.

| © 2015 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas