Error

Buscar

Inici

>>

Ajuntament

>>

Anuncis Oficials

Anuncis Oficials

Informació pública de l'aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Lloret de Mar.

 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 30 de maig de 2016, ha aprovat inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Lloret de Mar.

El Pla esmentat està integrat pels documents següents:

     - Inventari de referència d'emissions de Lloret de Mar
     - Pla d'acció
     - Pla de participació i comunicació
     - Pla de seguiment
     - Proposta de pla d'inversions

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l'esmentada resolució i de l'article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'expedient es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al web municipal i al BOP (Butlletí Oficial de la Província), per tal que els interessats hi puguin formular les al·legacions o els suggeriments que considerin convenients.

L'expedient podrà ser consultat a les dependències municipals d'Urbanisme situades al carrer Sant Pere, 36, 1r en horari d'atenció al públic, de les 10 a les 14 h de dilluns a divendres, al tauler d'anuncis i al web municipal (apartat d'Anuncis Oficials). Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

TAULER D'ANUNCIS  -  09/06/2016
WEB MUNICIPAL       -  09/06/2016 
BOP núm. ......          -   .../.../2016 - PENDENT PUBLICACIÓ

Presentació d'al.legacions fins el dia pendent

Informació pública de la modificació de l'Ordenança Reguladora del Servei de Taxi de Lloret de Mar.

 

El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de febrer de 2016, va aprovar inicialment la modificació dels articles 5, 6, 7, 9, 18, 23, 24, 26, 28 i 34 de l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI DE LLORET DE MAR.

El text de la modificació, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la web municipal www.lloret.cat (a l'apartat d'Anuncis Oficials), a efectes d'audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la última publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària. Cosa que es fa pública per a general coneixement.  

TAULER D'ANUNCIS/WEB 18/03/2016
EL PUNT DIARI 03/03/2016
BOP n. 41 01/03/2016
DOGC n. 7082 18/03/2015

Presentació d'al.legacions fins el dia 26 d'abril de 2016

Inventari de Camins de titularitat pública del terme municipal de Lloret de Mar.

 

Per Decret d'Alcaldia n. 3400/2015 de data 07/12/25015, es va aprovar sotmetre a exposició pública, prèvia a la seva incorporació al Inventari Municipal de Béns i Drets de l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Inventari de Camins de titularitat pública del terme municipal de Lloret de Mar recollit en l'estudi elaborat pel Doctor en Geografia i Pèrit especialitzat en camins, Sr. Xavier Campillo i Besses.

Aquest estudi recull la següent documentació:

- Memòria explicativa
- Base digital georeferenciada
- Fitxes dels camins inventariats
- Mapa general amb la localització dels camins inventariats i codificats

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l'esmentada resolució i de l'article 86 de la llei 30/92, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'expedient es podrà consultar a les dependències municipals (Urbanisme) de l'Av. de les Alegries, 8-10, bxos., i a la web municipal www.lloret.cat (a l'apartat d'Anuncis Oficials), a efectes d'audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la última publicació d'aquest anunci al Tauler d'anuncis de la Corporació, al Web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

Publicacions:

WEB - 22/12/2015
TAULER D'ANUNCIS - 04/01/2016
EL PUNT DIARI - 07/01/2016
DOGC n. 7034 - 11/01/2016 
BOP n. 190 - 20/01/2016 
 
Presentació d'al.legacions fins el dia 24 de febrer de 2016.

Aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL DE LLORET DE MAR.

 

El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2015, va aprovar inicialment la modificació de diversos articles del REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL DE LLORET DE MAR.

El text de la modificació, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament i a la web municipal www.lloret.cat (a l'apartat d'Anuncis Oficials), a efectes d'audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la última publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o a un mitjà de comunicació escrita diària.

Publicacions:

TAULER D'ANUNCIS/WEB, de data 22/12/2015
EL PUNT DIARI - de data 24/12/2015
DOGC n. 7025 de data 24/12/2015 
BOP n. 248 de data 28/12/2015

Presentació d'al.legacions fins el dia 5 de febrer de 2016

(*)  Els dijous 24 i 31 de desembre, i 7 de gener, l'horari de l'OIAC serà només de matí.
     Els dissabtes 2 i 9 de gener l'OIAC romandrà tancat.

SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET
EDICTE SERVEIS JURÍDICS - UNITAT JURÍDICA

 

L'Ajuntament de Lloret de Mar, mitjançant l'acord del Ple Municipal en data 01/08/1996, va aprovar la creació del REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET de Lloret de Mar.

Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en la sessió ordinària celebrada el dia 2 d'abril de 2012, s'ha aprovat la supressió de l'esmentat REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Lloret de Mar, 16 d'abril de 2012

El Secretari Accidental,
David Reixach i Saura

Actes de foc a la via pública

Els ciutadans que vulguin fer una crema, treball o qualsevol acte amb foc a la via pública, caldrà que omplin l'imprès de comunicat o sol·licitud al Registre de l'Ajuntament, en el cas que la crema o els treballs siguin fora del període (15de març a 15 d'octubre), els caldrà també disposar de l'autorització expressa del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Per tal d'obtenir aquesta autorització, hauran de portar la còpia del comunicat que han fet al Registre de l'Ajuntament, a l'oficina comarcal de la Selva, al c. Dr. Robert, 3 1r. 1a de Santa Coloma de Farners (telèfon 972843465), de 9 a 10h.

 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas